نقی آفتاب در حصار 19

ما نفهمیدیم این دیگر چه جور دشمنی ای است که تو با علی بن محمد داری؟

وقتی که می آید خانه ات از نوکر تا کلفت گرفته تا دیگران همگی می شوند خادمش. کار به جایی رسیده زحمت پس زدن پرده را هم به خود نمی دهد، چون دیگران زودتر می دوند و پسش می زنند!

-بی جا کرده اند!  دیگر کسی حق ندارد برایش پرده کنار بزند.

********

امام وارد شد.کسی جرات نکرد طرف پرده برود. یکی دو قدم مانده بود که یک دفعه باد زد و پرده کنار رفت. وقتی می خواست برگردد هم.

فریاد متوکل پیچید توی خانه :

« از این به بعد این پرده لعنتی را برایش کنار بزنید نمی خواخم باد پرده دارش باشد!»

 

نقی آفتاب در حصار 19

/ 0 نظر / 10 بازدید