عاشقانه بخوان

 گفتی

عاشقانه بخوان

تا عاشقانه جوابت دهم ....

 

خواندم

اما اشتباه

اشتباهی به جای تو

اشتباهی به جای عشق

چیز دیگری خواندم

چیز دیگری گفتم

چیز دیگری بودم ...

 

خسته ام از این همه ....

 

بازم هم بگو به من

حرف عاشقانه را

عاشقانه ....

گفتنش ...

 

باز هم  بگو ...

 

بگو ...

 

"احسان رسولی"

/ 0 نظر / 3 بازدید