نقی آفتاب در حصار (15)

امام نقی (ع) دهمین خورشید 

 

ناراحت بود. به دستور متوکل امام علی نقی الهادی (ع) را برده بودند آنجا آن هم در بدو ورود امام به سامرا.

گفت : « فدایت شوم در حق شما کوتاهی می کنند،شما... !؟اینجا ...!؟ محله ی گداها...؟! » بغض کرد.

امام رو کرد به او گفت : « تو هم اینطور فکر می کنی؟» 

بعد اشاره کرد با دست، او نگاه کرد. باغ ها درخت های میوه، دختران و غلامان زیبا، پرنده، آهو، نهرهای جوشان.

خیره شده بود که ناپدید شدند.

امام ادامه داد: «این ها برای ما، هر جا که باشیم، آماده است» 

 

نقی آفتاب در حصار 15

 
/ 0 نظر / 10 بازدید